Generelle brukervilkår for Næringstorget

1. GENERELT

Disse reglene regulerer enhver leveranse av tjenester fra Finn no AS eller dets datterselskaper (“FINN”), herunder også rubrikkannonsering på FINNs nettsted naringstorget.finn.no (“Næringstorget”) der FINNs kunde er næringsdrivende (“Bedriftskunde”).

Næringstorget er et pilotprosjekt for FINN og markedsplassen Næringstorget er for tiden i testfasen. Dette betyr at løpende endringer på Næringstorget må forventes, og at FINN kan velge å stenge ned tjenesten uten varsel.

Disse reglene suppleres av Annonsereglene for Næringstorget.

Avvik fra disse reglene og vilkårene kommer kun til anvendelse dersom dette uttrykkelig er akseptert av FINN og det konkret er angitt hvilke bestemmelser som skal fravikes.

Elektroniske kommunikasjonsmidler, herunder e-post og eventuelle elektroniske løsninger levert av FINN eller FINNs samarbeidspartnere kan benyttes for enhver kommunikasjon mellom FINN og Bedriftskunden.

2. TILGJENGELIGGJØRING AV RUBRIKKANNONSER I ANDRE KANALER

FINN står fritt til å formidle hele eller deler av rubrikkannonsen i enhver annen kanal, herunder på ulike eksterne nettsteder.

3. REKLAMEPLASS

FINN har rett til å benytte all plass på sidene ut over selve rubrikkannonsen til kommersielle formål, med mindre annet er avtalt.

4. SPESIELT OM DISPLAY- OG BANNERANNONSERING

Ved kjøp av display- eller bannerannonsering på FINN gjelder de enhver tid gjeldende regler og retningslinjer fra Schibsted: https://schibstedforbusiness.com/no/retningslinjer/

5. BETALING, PRISING OG PRISJUSTERING

Prisen Bedriftskunden skal betale er en prosentandel av salgspris for objektet (f.eks maskinen) og fremkommer i enhver tid gjeldende prisliste. Med mindre annet er oppgitt er prisene eks. mva.

FINN forbeholder seg retten til å gjøre endringer i prisingen.

6. GRENSESNITT

Kundens annonse gjøres tilgjengelig i det grensesnitt som Næringstorget til enhver tid benytter for de ulike kanalene (pc, mobil m.m.). Lenker, pekere, rammeverk, ikoner m.v. for tilleggstjenester skal følge de standarder FINN til enhver tid fastsetter.

7. IMMATERIELLE RETTIGHETER

FINN innehar de immaterielle rettighetene til tekst, bilde, logo, design, brukergrensesnitt, databaser og annet materiale og informasjon som er tilgjengelig for deg på Næringstorget. Det samme gjelder den underliggende programkoden for tjenestene. Slikt materiale kan ikke brukes på annen måte enn det en normal bruk av Næringstorget nødvendiggjør.

Med unntak av privat bruk er det ikke tillatt å kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, sende eller distribuere noe materiale eller informasjon fra Næringstorget uten forutgående skriftlig tillatelse fra FINN.

Bruk av automatiserte tjenester (roboter, spidere, indeksering m.m.) samt andre fremgangsmåter for systematisk eller regelmessig kopi av innholdet i Næringstorget er heller ikke tillatt uten eksplisitt skriftlig samtykke fra FINN.

Uavhengig av det ovenstående gis bedriftskunden en rett til å benytte FINN-logoen, FINNs web-adresse og FINNs unike søkekode på alle varer og -tjenester som også annonseres gjennom Næringstorget, samt i eventuelle vindusutstillinger og salgslokaler tilknyttet FINN annonsen.

8. TILGANG TIL FINNS DATABASE

Bedriftskunden skal ikke gi utenforstående tilgang til FINNs databaser eller publiseringstjenester, og tilgangen skal begrenses til de personer som trenger tilgang for å tilgjengeliggjøre annonser for Bedriftskunden. Dersom personer tilknyttet Bedriftskunden ikke lenger har behov for tilgang er Bedriftskunden ansvarlig for å stoppe vedkommendes tilgang. Bedriftskunden har ikke anledning til å gi eller tillate uttrekk av noen data fra FINNs database til noen tredjeparter uten FINNs forutgående skriftlige samtykke.

9. BRUK AV DATA LAGT INN I FINNS DATABASE

FINN har en evigvarende, ubegrenset og vederlagsfri rett til å benytte den informasjon og data som Bedriftskunden gjør tilgjengelig for FINN og som Bedriftskundens integrasjon med FINN genererer ("Informasjonen") til ethvert formål knyttet til utvikling, drift og markedsføring av nåværende eller fremtidige tjenester levert av FINN, selskaper helt eller delvis eiet av FINN, annet selskap som er kontrollert av FINNs morselskap Schibsted ASA eller annet selskap i Schibsted-konsernet, samt selskaper som FINN har avtale med ("FINNs Nærstående"). Bruksretten omfatter blant annet en rett til å kopiere, lagre, videreformidle og å gjøre Informasjonen tilgjengelig for allmennheten. FINN har videre rett til å bearbeide og videreutvikle Informasjonen, og FINN har eksklusiv eiendomsrett til slike bearbeidelser eller videreutviklinger. FINN står fritt til å gi tilsvarende bruksrettigheter til Informasjonen til enhver tredjepart som kan benytte Informasjonen i forbindelse med utvikling, drift og markedsføring av nåværende eller fremtidige løsninger, produkter eller tjenester levert av FINN eller FINNs Nærstående.

Bedriftskunden kan be om å få tilgjengeliggjort og/eller slettet all data som omfatter seg og sin bedrift i FINNs database når de måtte ønske det.

10. ANSVARSBEGRENSNING

FINN garanterer ikke kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til Næringstorget. Næringstorget kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold eller av andre grunner, og FINN stiller ingen garantier for funksjon og tilgjengelighet. FINN vil i den grad det er praktisk prøve å gi informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. FINN kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, skader eller tap som følge av at Næringstorget ikke kan brukes som forutsatt.

Næringstorget er hovedsakelig en markedsplass med rubrikkannonser, som lar brukerne annonsere, selge og kjøpe varer og tjenester. Næringstorget vil i tillegg til rubrikkannonsene kunne komme til å inneholde tilbud, annonser, lenker eller tilsvarende til tjenester eller varer levert av andre enn FINN (“Tredjepartsinnhold”). FINN erstatter kun direkte tap som har oppstått ved bruk av Næringstorget og som er en direkte følge av grov uaktsomhet fra FINN sin side. FINN er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap.

FINN garanterer ikke at Bedriftskunden oppnår ønsket effekt av å annonsere på Næringstorget. FINN er derfor ikke ansvarlig for tap, uteblitt fortjeneste, manglende salg eller få henvendelser ved annonsering. FINN har heller ikke ansvar for tap som følge av uteblitte eller forsinkede annonsesvar, eller for feilaktig informasjon i annonseteksten.

11. SKADESLØSHOLDELSE

Bedriftskunden er forpliktet til å holde FINN skadesløs for eventuelle krav som rettes mot FINN fra tredjeparter relatert til Bedriftskundens rubrikkannonser eller fordi Bedriftskunden ellers har handlet i strid med disse vilkårene, annonseregler for Næringstorget eller i strid med gjeldende lov eller tredjeparts rettigheter.

12. FORHOLDET TIL TWO

Næringstorget har et samarbeid med en leverandør av betalingstjenester og finansieringstjenester som heter Two.inc. Ved å benytte betalingstjenesten fra Two godkjenner bedriftskunden også Two´s standard brukervilkår.

13. KOMMUNIKASJON OG OPPFØRSEL

FINN forventer en trivelig og saklig tone både i annonser og i kommunikasjon med annonsører, brukere og med FINN. Personkarakteristikker, rasistiske utsagn, hets, seksuell trakassering og andre krenkelser vil ikke bli tolerert.

14. MISBRUK AV TJENESTEN

Misbruk eller forsøk på misbruk av Næringstorget, f.eks ved manipulering eller forledning av bruksmønstre eller markedet er ikke tillatt.

15. UTESTENGELSE FRA NÆRINGSTORGET

FINN forbeholder seg retten til å utestenge en Bedriftskunde som misbruker, manipulerer eller anvender tjenestene på Næringstorget i strid med disse vilkårene eller øvrige annonseregler. Det samme gjelder dersom det er grunn til å anta at en Bedriftskunde bryter med FINNs ønske om å være en trygg og effektiv markedsplass.

Ved forsettlige, vesentlig eller gjentatte brudd på disse vilkårene eller annonsereglene vil Bedriftskunden utestenges fra Næringstorget uten forvarsel.

Dette gjelder også dersom FINN har grunn til å tro at en Bedriftskunde er involvert i ulovlige forhold knyttet til eksempelvis annonseringen, eller det foreligger andre særlige grunner til at videre bruk av Næringstorget ikke kan aksepteres.

Eksempler kan være gjentatte henvendelser fra brukere med klager om brudd på forbrukerkjøpsloven eller annen relevant lovgivning, politianmeldelser, misbruk av tjenesten eller andre former for uakseptabel atferd mot brukere, andre annonsører eller overfor FINN. Forhold som indikerer at det foreligger alvorlige og kritikkverdige forhold hos Bedriftskunden, og hvor videre annonsering eller annen bruk av Næringstorget kan medføre betydelige problemer for FINNs brukere kan også føre til utestengelse.

Utestenging medfører automatisk at samtlige annonser på FINN fra vedkommende Bedriftskunde vil bli fjernet. Det gis ikke refusjon for annonsekostnader ved ekskludering etter forsettlige regelbrudd. Bedriftskunden vil også miste tilgangen til FINNs tjenester som krever innlogging ved utestengelse.

16. ENDRINGER I TJENESTEN

FINN forbeholder seg retten til å foreta løpende endringer i tjenesten. FINN vil på best mulig måte ivareta Bedriftkundens interesser, og fortløpende informere om viktige endringer.

Bedriftskunden dekker selv utviklingskostnader og investeringer på egne datasystemer, samt nødvendig oppgradering og vedlikehold.

17. OPPSIGELSE OG OVERDRAGELSE

Avtalen inngått mellom FINN og Bedriftskunden løper frem til en av partene sier den opp med en måneds varsel, med mindre annet er avtalt.

Bedriftskunden har ikke adgang til å overdra sine rettigheter og forpliktelser som gis i medhold av Avtalen uten skriftlig samtykke fra FINN. FINN har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen til FINNs Nærstående.

18. TVISTER

Norsk rett får anvendelse på bruken av FINNs kanaler og ved tolkningen av disse reglene. For øvrig skal tvister skal avgjøres av alminnelige norske domstoler med Oslo tingrett som første instans.